Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Innowacyjnej Dydaktyki Akademickiej należy

  1. inicjowanie wprowadzania zmian organizacyjnych w uczelni sprzyjających realizacji nowoczesnej dydaktyki akademickiej,
  2. realizacja działań mających na celu podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
    • organizacja kwalifikacyjnych i doskonalących kursów oraz innych form kształcenia związanych z podnoszeniem przez nauczycieli akademickich swoich kompetencji w zakresie pracy pedagogicznej i dydaktycznej,
    • prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i popularyzacyjnej w obszarze: pedagogiki, w tym pedeutologii, dydaktyki ogólnej, dydaktyk przedmiotowych, a także nauk współpracujących z pedagogiką (np. psychologii i socjologii),
  3. wspieranie organizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, w tym promowanie innowacyjnych i alternatywnych form i metod kształcenia,
  4. prowadzenie współpracy z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia na uczelni oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli akademickich,
  5. prowadzenie współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli i innymi placówkami edukacyjnymi, organami nadzorującymi i prowadzącymi szkoły, szkołami wszystkich szczebli oraz typów oraz środowiskiem nauczycieli w obszarze działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i popularyzacyjnej dotyczącej innowacji dydaktycznych.