Ocenianie w kształceniu zdalnym może przybierać różne formy:

Forma zaliczenia/egzaminuPrzykładowe narzędzia oceny
egzamin pisemny, pisemne wypracowanie lub esej
egzamin ustny
porfolio – zbiór materiałów przygotowanych przez studenta, zogniskowany wokół jakiegoś tematy, pokazujący jego wysiłki, postępy i osiągnięcia w danej dziedzinie
samoocena – aktywność, wymagająca od studenta oceny własnych działań w odniesieniu do wskazanych wcześniej kryteriów
ocena rówieśnicza – aktywność, która wymaga od studentów oceny działań innych studentów z grupy w odniesieniu do wskazanych wcześniej kryteriów
wspólna ocena (co-assessment) – udział i znacząca rola wykładowcy oraz studenta w procesie oceny
ocena prezentacji grupowej (np. raportu)
test umiejętności
sesja interwizji – wymiana informacji w małej grupie uczestników (posiadających podobne doświadczenia/wiedzę) bez udziału lidera lub facylitatora
sesja superwizji – wymiana informacji i doświadczeń w większej grupie uczestników przy udziale lidera lub facylitatora (posiadającego wiedzę ekspercką z tego obszaru)

Legenda

 • – czat na platformie enauka.ujd.edu.pl
 • – forum na platformie enauka.ujd.edu.pl
 • – warsztat na platformie enauka.ujd.edu.pl
 • – test/quiz na platformie enauka.ujd.edu.pl
 • – zadanie na platformie enauka.ujd.edu.pl
 • – wiki na platformie enauka.ujd.edu.pl
 • – dokument tekstowy (np. dodawanie komentarzy)
 • – prezentacja multimedialna ( np. dodawanie komentarzy)
 • – YouTube
 • – Skype (lub inny program do wideokonferencji)
 • – Messenger (lub inny komunikator internetowy)
 • – WideoAnt
 • – Padlet lub inna wirtualna tablica
 • – Seesaw lub inna wirtualna klasa